Kam zajít na úřad

27.11.2014

Kam zajít, když potřebuji …..

Tento pokus o příručku poutníka po úřadech nemůže ani nechce být úplný. Platí zejména pro nýrovské obyvatele v běžných situacích. Sám autor má totiž problém orientovat se v nepřehledné změti stále vznikajících úřadů a jejich kompetencí.

Portál veřejné správy umožňuje také získat kontakt na všemožné instituce a poradí i v různých životních situacích.


Městský úřad Boskovice

Masarykovo náměstí 1/2 a nám. 9. května 2, 680 18 Boskovice

tel. 516488600, fax: 516452684

mu@boskovice.cz www.boskovice.cz

všeobecná vnitřní správa:
 • vydávání občanských průkazů
 • vydávání cestovních pasů
 • provádění ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • povolování provádění matričních zápisů i mimo úřední místnost
 • provádění ověření dokladů
 • plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity
doprava
 • výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy
 • vydávání registrace k provozování autoškoly
 • provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění
 • vydávání řidičských průkazů
 • vedení registru silničních vozidel
živnosti
 • povolování volných, vázaných i koncesovaných živností
sociální zabezpečení
 • ozhodování o poskytování příspěvku na výživu dítěte, poskytování bezúročných půjček, příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami, nevidomým, neslyšícím, o poskytování příspěvků na koupi, opravu, úpravu a na provoz motorového vozidla a na úhradu
 • pojistného, příspěvků na úpravu bytu
 • rozhodování o přiznání mimořádných výhod, vydávání průkazů mimořádných výhod
 • rozhodování o poskytování jednorázových a opakujících se peněžitých dávek sociálně potřebným občanům, kterým je poskytována sociální péče ve
 • zdravotnickém zařízení
 • určování osob, kterým bude vyplácen přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení nebo sociální příplatek
 • vyplácení dávek sociální podpory
sociálně-právní ochrana dětí
 • výkon sociálně-právní ochrany dětí
 • pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů
 • výkon funkce opatrovníka a poručníka, provádění neodkladných úkonů v zájmu dítěte
 • zprostředkování osvojení a pěstounské péče
 • sledování dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, v ústavech sociální péče a ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v odborných ústavech
životní prostředí a zemědělství
 • vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • rozhodování o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha
 • výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech vydávání stavebních povolení k provedení vodních děl
 • vydávání souhlasu ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry na pozemcích s korytem vodního toku
 • ukládání pokut podnikající fyzické nebo právnické osobě za nedovolené odběry vody a vypouštění odpadních vod
 • ochrana před povodněmi
 • určování jakostních tříd, normovaných a minimálních stavů zvěře
 • rozhodování o uznání honitby
 • vydávání a odebírání loveckých lístků
 • vydávání zúčtovatelných plomb a lístků o původu zvěře
 • udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha
 • udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun za rok
 • zpoplatnění středních zdrojů znečištění
památková péče
 • vydávání závazných stanovisek k zamýšlené obnově kulturní památky, k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu
 • poskytování finančního příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky
civilní služba
 • výkon působnosti na úseku státní správy ve věcech civilní služby občana
 • vydávání povolávacího příkazu k nastoupení civilní služby
FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.