Povinné informace

24.03.2020

Povinně zveřejňované informace o obci podle zákona č.106/1999 Sb..

1. Oficiální název
Obec Nýrov
2. Kontaktní spojení
Obec Nýrov 56

679 72 Kunštát

tel.: 516475749

 

starostka: Ing. Aneta Sedláčková

tel.: +420 723 975 014

email: starosta@nyrov.cz

 

místostarosta: Daniel Novotný

tel.: + 420 608 565 080

email: místostarosta@nyrov.cz

 

e-mail: obec@nyrov.cz

www: http://www.nyrov.cz

úřední hodiny:

pátek 17°° – 18°° hod

 

3. Případné platby můžete poukázat:
Komerční banka Blansko,číslo účtu:14026631/0100
4. IČO
00637246
5. Rozpočet:
rozpočty za jednotlivé roky naleznete na úřední desce:
6. Žádosti o informace
Obecní úřad Nýrov,písemně nebo osobně v úřední dny, jinak po přechozí dohodě.
7. Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad, v úřední hodiny – viz. kontaktní spojení
8.Formuláře
možné získat na obecním úřadě
9. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
projednání na obecním úřadě

některé další instituce a úřady

10. Nejdůležitější předpisy
viz pravidla o poskytování informací příloha 3 ( níže )
11. Sazebník úhrad za poskytování informací
obsažen v pravidlech o poskytování informací
12. Seznam organizací
Základní škola Nýrov

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Obsah:
1.Úvod
2.Zveřejňování informací a jejich obsah
3.Způsob a rozsah zveřejnění informací
4.Stanovení veřejných registrů
5.Stanovení doprovodných informací
6.Ochrana údajů
7.Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
8.Sazebník úhrad
9.Zpracování výroční zprávy
10.Přístup k předpisům
11.Závěrečná ustanovení
12.Přílohy

Starosta obce Nýrov vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis tato Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dále jen pravidla):

1.Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Obecního úřadu Nýrov.

2.Zveřejňování informací a jejich obsah

Obec Nýrov (dále jen obec) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) organizační strukturu obecního úřadu (viz příloha č. 1)
b) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování obecního úřadu a samosprávy (viz příloha č. 2)
c) přehled nejdůležitějších předpisů (viz příloha č. 3)
d) sazebník úhrad za poskytování informací (viz bod č. 8 pravidel)
e) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz bod č. 9 pravidel)
Dalšími informacemi, které obec dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení zastupitelstva obce, platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok, závěrečný účet za předcházející rok, záměry nakládat s obecním majetkem.
Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce a starosty obce, jako představitele obecního úřadu, v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích.

3.Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:
a) na úřední desce – usnesení zastupitelstva, obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, rozpočet a závěrečný účet obce
b) ve vývěskách a plakátovacích plochách rozmístěných v obci – informace
c) ve vlastním nepravidelném informačním zpravodaji – informace, usnesení orgánů obce
d) na obecním úřadu – k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře
e) způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) – údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), prezentace obce na www stránkách.

4.Stanovení veřejných registrů

Na obecním úřadě jsou vedeny a spravovány registry:
a) registr obyvatel
b) evidence plátců místních poplatků
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

5.Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

6.Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

6.1. Ochrana utajovaných skutečností
Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá, dle § 2 odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb. v platném znění, starosta.

6.2. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

6.3. Ochrana obchodního tajemství
Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 229/1996 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství, s výjimkou souhrnných údajů, týkajících se realizace dotyčné veřejné zakázky.

6.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech
Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení a poskytování dávek sociální péče.

7.Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizuje starosta a místostarosta. V rámci své kompetence může některé údaje týkající se hospodaření obce sdělit hospodářka (účetní) obce a údaje týkající se výstavby předseda stavební komise.

Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a elektronické pošty) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru na obecním úřadu.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:
a)poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu,
b)odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec úřadu protokol),
c) odmítnutím žádosti – pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá starosta).

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:
a)směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je starosta příslušného referátu Okresního úřadu v Blansku,
b)směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je starosta k rozhodnutí zastupitelstvu obce.

8.Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno zdarma, hrazeny jsou pouze přímé materiálové náklady, a to při:
a) kopírování dokumentů – 2,- Kč za každý list pořizované fotokopie formátu A4,
nebo 4,- Kč za formát A3
b) poskytnutí technického nosiče dat (disketa) – 15,- Kč za jeden kus
c) doručování písemností – hodnota poštovného dle platného ceníku
d) oveřování shody kopie listiny s orginálem – platný správního poplatek
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na pokladně obecního úřadu před předáním informace.

9.Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence starosta a předloží ji ke schválení zastupitelstvu tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

10.Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů a obecně závazným vyhláškám a nařízením obce je každému umožněn v úředních hodinách na obecním úřadě, kde do nich nahlédnout a pořídit opisy či kopie.

11.Závěrečná ustanovení

Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

12.Přílohy

Příloha č. 1: Organizační struktura obecního úřadu
Příloha č. 2: Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce
Příloha č. 3: Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce.

Příloha č. 1

Organizační struktura Obecního úřadu Nýrov

Vedoucí úřadu:
starosta Ivo Dvořáček (v nepřítomnosti zastupuje místostarosta ing. Stanislav Michal)
Hospodářka a účetní úřadu:
Marie Čechová

Organizace s právní subjektivitou zřízená obcí Nýrov:
Základní škola Nýrov, okres Blansko – zřízena od 1.12. 2002 viz zřizovací listina

Příloha č. 2

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce

1.Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
se podávají prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo zastupitelstvo.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí rozhodnutí starosty učiněné v samostatné působnosti se podávají na obecním úřadě, a to ve lhůtě uvedené a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti rozhodnutí zastupitelstva obce v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí Okresnímu úřadu v Blansku.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání
lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, došlo-li rozhodnutím úřadu či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby.

Příloha č. 3

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří:

zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (Správní řád)
zák. č. 50/1976 Sb., v úplném znění o územním plánování a stavebním řádu
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 298/1992 Sb., o místním referendu
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
vyhl. MV č. 433/1992 Sb., o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu
zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
vyhl. MV č. 138/1993 Sb., o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu
vyhl. MF č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
vyhl. MV č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
vyhl. MV č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, …
nař. vlády ČR č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

(ve znění pozdějších změn a doplňků k těmto zákonným předpisům)

Tento vnitřní předpis Obecního úřadu Nýrov vydal starosta obce Nýrov dne 11. ledna 2002.

Ivo Dvořáček

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.