Zřizovací listina

10.10.2014

Základní škola Nýrov

_

Obec Nýrov

_

ZŘIZOVACÍ LISTINA

_

příspěvkové organizace obce

Č.j. : 0110/2002

vydaná v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a ustanovení § 35 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schválená zastupitelstvem dne 25.10. 2002.

I.
Zřizovatel

Úplný název zřizovatele: Obec Nýrov, okres Blansko

Sídlo: Nýrov čp. 56

Identifikační číslo: 00637246

II.
Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo

Název: Základní škola Nýrov, okres Blansko

Sídlo: Nýrov čp. 35

Identifikační číslo :

III.
Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

1) Základní škola Nýrov (dále jen „příspěvková organizace“) poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění).

IV.
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem příspěvkové organizace

1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, starostou obce s předchozím souhlasem krajského úřadu, a to na základě výsledků konkurzního řízení. Bez předchozího souhlasu krajského úřadu je jmenování neplatné.

2) Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy, zejména s § 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.

V.
Vymezení majetku

1) Příspěvkové organizaci se předává do správy k vlastnímu hospodářskému využití dále uvedený majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož celková účetní hodnota činí 135.193,- Kč., slovy jednostotřicetpěttisícstodevadesáttřikorunčeských.

2) Veškerý takto předaný majetek je majetek movitý v celkové zůstatkové účetní hodnotě 135.193,- Kč., jehož soupis je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny.

3) Nemovitý majetek zřizovatele, který bude příspěvková organizace využívat ke své činnosti, bude od zřizovatel pronajat.

VI.
Vymezení majetkových práv a povinností

Příspěvková organizace má k majetku vymezenému v části V. této zřizovací listiny následující práva a povinnosti :

a) je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet a hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy, vést v evidenci a účetnictví majetku;
b) je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit před odcizením nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy. Za tím účelem může majetek pojistit. Je rovněž povinna vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti vodního hospodářství, hygieny a v dalších oblastech;
c) je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám, zejména včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí a pod., a za tím účelem samostatně jednat v soudních sporech jako účastník řízení. Je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících;
d) je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší pěti let;
e) je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích týkajících se movitého majetku vyplývajících ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v případech veřejných zakázek malého rozsahu, kdy zadavatel může rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky. Bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde – li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí – li nebezpečí škody velkého rozsahu. V ostatních případech je příspěvková organizace zadavatelem veřejné zakázky jen se souhlasem zřizovatele;
f) investiční činnost příspěvkové organizace financovaná z investičního fondu příspěvkové organizace nad 50 000,- Kč (bez DPH) v jednotlivých případech podléhá schválení zřizovatele;
g) investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace financované za účasti finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku, ze státních a jiných fondů, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele;
h) je povinna se řídit při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem;
i) je oprávněna uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb při dodržení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

VII.
Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1) Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení zastupitelstvem obce a v plném rozsahu nahrazuje zřizovací listinu ze dne 1.9. 1992 včetně jejich změn a doplňků.

2) Tato zřizovací listina je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a dvě vyhotovení zřizovatel.

V Nýrově dne 25.10. 2002

Ivo Dvořáček
starosta obce

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.