Zpráva o činnosti 2008

23.11.2015

Základní škola Nýrov: školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

školní rok 2007 – 2008

Část I.

Základní škola Nýrov , okres Blansko
679 72 Kunštát

Zřizovatel: Obec Nýrov
Ředitelka: PaedDr. Zdenka Paděrová
právní forma : obec,
IČO 00637246
tel.: 516 475 759
e-mail.: zsnyrov@tiscali.cz

Základní škola Nýrov je jednotřídní školou pro žáky 1. – 5. ročníku, bez školní jídelny, bez školní družiny.

Školní rok počet tříd počet ročníků celkový počet žáků očník/počet žáků
2007 – 2008 1 5 7ke 30.9. 07 1./ 0, 2./2 , 3./ 3, 4./2,5./0
1 5 8 k 5. 12. 07 1./0, 2./3, 3./3, 4./2, 5./0

Kapacita školy……………………………25 žáků
Výuka proběhla podle dokumentu……Vzdělávací program Základní škola č.j. 16847 – 96 – 2
ve všech ročnících.

Rada školy dle § 17 a, odst.1 zákona 564/1990 Sb., byla zřízena a sešla se 22. ledna 2008

Část II.

Pracovníci školy

Celkový počet pedagogických pracovníků …2/ přepočtený počet na úvazky 1,32,aprob.100%
Z toho odborně pedagogicky způsobilých.….2 / přepočteno 1,32…aprobovanost..…..…100%

Ředitelka působí na škole více než 10 let a uvádí do praxe začínající učitelku.

Věkové složení: žena ,začínající učitelka..…………………….do 35 let…….……1
žena , důchodkyně, pobírající důchod……………………..…..nad 50 let…….……1

DVVP……………..kurz AJ …celoročně 1xtýdně………………1 účastník
kurzy pro tvorbu ŠVP…………….……..…..1 účastník
Romský asistent ve škole nepracuje.

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

ročník počet žáků prospělo prospělo s vyznam. neprospělo opakují snížený stupeň z chování
1. 0 0 0
2. 3 3 3
3. 3 3 3
4. 2 2 1
Celkem 1. st. 8 8 8

Ve škole nejsou žádné neomluvené hodiny.

Část IV.

Údaje kontrole provedené Českou školní inspekcí

V tomto školním roce školu ČŠI nenavštívila.

Část V.

Výkon státní správy

Ve školním roce 2007 – 2008 rozhodla ředitelka ZŠ Nýrov ve dvou případech o přijetí žáka k povinné školní docházky.Jiné rozhodnutí nebylo vydáno.

Část VI.

Další údaje o škole

Výchovně vzdělávací práce školy probíhá podle schválených učebních plánů ve specifických podmínkách jednotřídní školy.
Přestože se učí v jedné místnosti žáci více ročníků, není možné , aby některý unikal pozornosti učitele. Ať je mimořádně nadaný nebo má s něčím problém. Bohatá kartotéka nejrůznějších materiálů pro rozšíření, prohloubení, procvičení nebo znovu podání učiva umožňuje přizpůsobit metody a formy práce opravdu individuálně.
Spolupráce s dalšími malotřídními školami poskytuje možnost srovnávání a soutěžení
v oblasti rozumové, kulturní , sportovní aj.
Tradičně velmi dobrá spolupráce školy byla s PPP Boskovice, se složkami v obci, s obecním úřadem , rodiči, bývalými žáky a nakonec i s budoucími žáky.
Každým rokem se zúčastňujeme výtvarných soutěží , sportovních olympiád pro malé školy, máme své vnitřní soutěže (výchovné, vzdělávací i sportovní), sbíráme léčivé rostliny , jezdíme do divadla ( s rodiči, prarodiči, sourozenci, známými nebo s jinou malou školou ), do planetária , do muzeí, na výlet, na výstavy…
V letošním školním roce děti navštěvovaly kroužek turistický a žáci druhého ročníku začaly s výukou anglického jazyka. S novu paní učitelkou proběhly dosud netradiční akce a sice vernisáž dětských výtvarných prací a slavnost rozsvícení obecního vánočního stromu.
Připravujeme kulturní vystoupení jak je na vesnici zvykem, učíme se poznávat a pečovat o svou obec a její krásnou přírodu.

Část VII.

Zhodnocení a závěr

Vztah obec – škola funguje jako dřív, to znamená velmi dobře.
Letošní nízký počet žáků by se měl v příštím roce zlepšit, protože přibudou dva žáci a žádný neodejde, bude 5. ročník.
Doufáme, že obec bude schopna školu opět podržet, protože právě tento typ škol může dávat , a také většinou dává, dětem pocit jistoty , klidu a pohody . Spolupráce rodin a školy je neformální. Relaxace na sluníčku o přestávce snadná , (bez organizačních problémů velkých městských škol), čtení nebo kreslení v přírodě je běžné. Utváření vztahu k přírodě, obci, Zemi tak přirozené.

Část VIII.

Poradenské služby v základní škole

Poradenské služby ve škole poskytuje ředitelka v rámci svého pracovního úvazku.
Ve škole nejsou integrované postižené děti.

Část IX.

Hodnocení Minimálního preventivního programu

Preventivní program si klade za cíl poskytnout nezbytné informace o nebezpečí návykových látek jak rodičům tak dětem. V oblasti sociálně patologických jevů se nevyskytly žádné problémy. Psychosociální klima školy je v pořádku.

Nýrov 28. srpna 2008

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.