Zpráva o činnosti 2015

23.11.2015

Výroční zpráva o činnosti školy

2014 – 2015

Část I.

Základní škola Nýrov, příspěvková organizace, okres Blansko
679 72 Kunštát

Zřizovatel: Obec Nýrov
Právní forma: IČO 70994471
tel.: 516 475 759
Ředitelka: Mgr. Petra Tomanová
e-mail: zsnyrov@tiscali.cz

Základní škola v Nýrově je malotřídní školou pro žáky 1. – 5. ročníku, bez školní jídelny a bez školní družiny.

Školní rok počet tříd počet ročníků celkový počet žáků ročník/počet žáků
2014 – 2015 1 4 12 1./1, 2./4, 3./4, 4./3

Kapacita školy……………………………25 žáků
Výuka proběhla podle dokumentů: ŠVP Základní škola Nýrov

Část II.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Celkový počet pedagogických pracovníků… 2/ přepočtený počet na úvazky… 1,27
Z toho odborně pedagogicky způsobilých… 2 aprobovanost…100%
Ředitelka Petra Tomanová působí ve škole devátým rokem. Učitelka Zdenka Paděrová pracuje ve škole více než 10 let.

Věkové složení: žena, třídní učitelka do 35 let…1
žena, důchodkyně, pobírající důchod nad 50 let…1

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

DVVP…1 účastník
– školení v rámci manažerské činnosti /nový informační systém ČŠI/
– školení k projektu „Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce“

– kurzy fotografování
– kurzy anglického jazyka

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním neprospělo opakují snížený st.  chování
1. 1 0 1
2. 4 0 4
3. 4 0 4
4. 3 0 3
5. 0 0 0
Celkem 1. st. 12 0 12

Ve škole nejsou žádné neomluvené hodiny.
Ve škole nejsou integrované postižené děti.

Část IV.

Údaje o kontrole provedené Českou školní inspekcí

ČŠI naši školu letos nenavštívila.

Část V.

Výkon státní správy

Ve školním roce 2014 – 2015 bylo učiněno správní rozhodnutí.

 

Část VI.

Další údaje o škole

Tradičně velmi dobrá spolupráce školy byla s obecním úřadem, s PPP Boskovice, se složkami v obci, rodiči, bývalými žáky a nakonec i s budoucími žáky.
Práce obce pro školu byla v uplynulých letech naprosto příkladná a ostatními školami záviděníhodná.
Významná pro školu je spolupráce s malotřídními školami Sulíkov, Rozseč nad Kunštátem nebo Sebranice, která dává možnost srovnávání a „soutěžení“ v oblasti rozumové, kulturní a sportovní. Zajímavá a podnětná je vazba se ZŠ Komenského v Letovicích, kam přechází na 2. stupeň většina našich dětí. Dále spolupracujeme s Lesní školkou Jelínek v Kunštátě, odkud k nám také nastupují děti do prvních ročníků.
Výchovně vzdělávací práce školy probíhá podle schválených učebních plánů ve specifických podmínkách malotřídní školy. Přestože se učí v jedné místnosti žáci více ročníků, není to nevýhoda pro děti, ale pouze ztížená práce pro učitele a jejich organizaci výchovně vzdělávacího procesu.
Bohatá kartotéka nejrůznějších materiálů pro rozšíření, prohloubení, procvičení nebo znovu podání učiva umožňuje přizpůsobit metody a formy práce opravdu individuálně.
Každým rokem se zúčastňujeme výtvarných soutěží, sportovních olympiád pro malé školy, máme své vnitřní soutěže (výchovné, vzdělávací i sportovní), sbíráme léčivé rostliny, jezdíme do divadla (s rodiči, prarodiči, sourozenci, známými nebo s jinou malou školou), do planetária, do muzeí, na výlety, na výstavy.
Třídění odpadu je pro děti samozřejmostí.
Ovoce do škol – ano, i do naší malé školy zajíždí dodavatel a dvakrát za měsíc nám přiváží potřebné vitamíny.
/Od začátku února 2010 se mohly základní školy celé republiky zapojit do nového programu Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol“. Na čerstvé ovoce a zeleninu mají nárok zdarma všichni žáci 1. – 5. ročníků/.
Připravujeme kulturní vystoupení, jak je na vesnici zvykem, učíme se poznávat a pečovat o svou obec a její krásnou přírodu.
Slavnostní náladu navozuje rozsvícení vánočního stromu.
Jarní besídka rozesmála a potěšila rodiče, prarodiče i kamarády.

Projekty financované z cizích zdrojů
Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce. (Výzva 51)
Od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 jsme se účastnili projektu Evropské unie na podporu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení s využitím ICT techniky. Součástí projektu byla účast na ICT školeních různého typu a náročnosti.

 

Část VII.

Prevence sociálně patologických jevů

Preventivní program si klade za cíl poskytnout nezbytné informace o nebezpečí návykových látek jak rodičům, tak dětem. V oblasti sociálně patologických jevů se nevyskytly žádné problémy. Psychosociální klima školy je v pořádku.

 

Část VIII.

Zhodnocení a závěr

V tomto školním roce navštěvovalo školu 12 žáků. Doufáme, že obec bude schopna školu opět udržet, protože právě tento typ škol může dávat, a také většinou dává, dětem pocit jistoty, klidu a pohody. Spolupráce rodin a školy je neformální. Hlavním smyslem práce všech je spokojené, podle individuálních schopností rozvinuté dítě, dostatečně silné a připravené na další krok, na přechod na druhý stupeň základní školy.

V Nýrově dne 25. srpna 2015

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.