Zpráva o činnosti 2002

22.01.2015

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nýrov

přednesená dne 25. 1. 2003 na výroční valné hromadě.

Vážení hasiči, vážení hosté, milá mládeži

Scházíme se tradičně v tomto ročním období, na přelomu starého a nového roku, abychom společně zhodnotili činnost našeho sboru v uplynulém roce, naše úspěchy ale i nezdary a abychom se společně poradili, jak dále naši práci zlepšovat. Účelem této zprávy není podrobný výčet akcí v loňském roce, vyzívám proto členy, aby se k práci sboru vyjádřili v diskusi.
Členskou základnu SDH Nýrov tvoří k dnešnímu dni 40 mužů a 6 žen. Příjemnou zprávou je, že po obnovení činnosti mladých hasičů v roce 2001, pokračuje příprava mládeže nadále. V současné době se aktivně zapojuje do činnosti dvou družstev 14 mladých hasičů. Práce mladých hasičů se zaměřuje především na nácvik a účast na soutěžích hry Plamen. Podrobnou zprávu o jejich přípravě a účasti na soutěžích podá vedoucí kolektivu pan Čech Kamil. Vážení přítomní, chtěl bych vás seznámit s činností mladých hasičů za uplynulé období 2001 – 2002
Sezónu jsme zahájili účastí na okresním kole celostátní hry Plamen, jejíž první část se konala na podzim 2001 ve Velkých Opatovicích. Závodu požární všestrannosti se účastnilo 46 družstev a naši starší žáci vybojovali 35. místo. Druhá část hry Plamen se konala 1. 6. 2002 v Lysicích, kdy po sečtení bodů i z první části se starší žáci umístili na 16. místě z celkového počtu 29 družstev. Druhá část závodu se skládala z pěti disciplín, kde žáci nejlépe vynikli v požárním útoku, ve kterém se umístili na 7 místě. Další účast byla na závodě v Šebetově 2. 6. 2002, kde i přes nepřízeň počasí a únavu z předešlého dne mladí hasiči vybojovali 7. místo ze sedmnácti družstev. 29. 6. 2002 jsme závodili o pohár SDH Sychotín, kde družstvo mladších žáků obsadilo 6. místo a starší žáci místo 3. V Lysicích jsme se účastnili boje o putovní pohár starosty. Starší žáci se umístili na 3. místě. Poslední účast byla na závodech ve Velkých Opatovicích na podzim 2002, kde se nám nedařilo.
Celkově sezónu hodnotím kladně. Děti se i přes některé nedostatky a neshody snažily, a pokud se nám v příští sezóně podaří lépe sehrát a žáci budou brát účast na tréninku a závodech vážně, věřím, že jsme schopni dosáhnout ještě lepších výsledků. Zároveň mi dovolte abych vedoucímu a jeho pomocníkům vyslovil uznání za obětavost, trpělivost a odhodlání usměrňovat velké nadšení a elán mladých hasičů.
Výbor SDH se scházel pravidelně na svých schůzích a zajišťoval tak činnost sboru. Zástupci sboru se také pravidelně zúčastňovali schůzí okrsku Kunštát a předkládali návrhy na zabezpečení chodu okrsku a koordinaci činnosti v rámci okrsku. Po obnově práce okrsku v roce 2000 byly na valné hromadě přijaty stanovy, podle nichž je okrsek pouze koordinátorem akcí jednotlivých členů okrsku. Přípravu valných hromad a přípravu okrskové soutěže zajišťují postupně členi okrsku.

Prevence – důležité místo v naší činnosti

Je známo, že represe hasičských jednotek nastupuje tam, kde selže požární prevence. Statistika požárovosti nás denně upozorňuje na rezervy ve výchově občanů, dodržování norem a předpisů požární bezpečnosti. Povinnost věnovat se preventivně výchovné činnosti je zákonem č. 6712001 Sb. uložena: Ministerstvu vnitra ČR, Hasičskému záchrannému sboru krajů a obcím.
SH ČMS jako občanské sdružení působící na úseku požární ochrany pomáhá při plnění těchto úkolů tím, že se podílí na činnosti směřující k předcházení požárů, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží. Tuto činnost má zakotvenou ve svém programu jako jeden ze stěžejních bodů svého poslání. SDH může nabídnout obci prostřednictvím svých členů spolupráci např.
– zajištění dne otevřených dveří hasičské zbrojnice
– besedy spojené s praktickými ukázkami pro děti ve škole
– zabezpečení ukázky techniky a činnosti JPO obce pro veřejnost
– před obdobím se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů informovat o možném nebezpečí a o způsobech jak předejít mimořádným událostem a pod.

Technika a technické prostředky

Této oblasti jsme v minulém období věnovali dostatečnou pozornost. Po roce 2001, kdy byla provedena generální oprava motorové stříkačky PS 12 jsme se v loňském roce zaměřili na vybavení soutěžního družstva a mladých hasičů technickým materiálem. Z tohoto důvodu byly zakoupeny nové hadice pro požární útok. Na financování tohoto materiálu se podílela obec, sbor a dotace z ministerstva školství. Co se týká další techniky, slouží k plné spokojenosti sboru vozidlo NISSAN. Vozidlo T805 je připraveno pro použití pro případný zásah v terénu nebo v lese. Co se týká dalšího technického vybavení, můžeme konstatovat že je celkem na dobré úrovni. Některé prostředky však již dosluhují, nebo již dosloužily. Je nám známo, že obec, která tyto technické prostředky zabezpečuje pro zásahovou jednotku, nemá finančních prostředků nazbyt. Věříme však, že obecní zastupitelstvo bude věnovat této otázce dostatečnou pozornost a uvolní finance na postupnou obnovu technických prostředků. Po loňských přívalových deštích a následných zásahů při čerpání vody ze studní a sklepů v obci se nám jeví jako nejdůležitější zakoupení menšího kalového čerpadla s příslušenstvím a dovybavení prodlužovacím kabelem stávající ponorné čerpadlo. Všem zmíněným technickým prostředkům je i nadále třeba věnovat zvýšenou pozornost. Také je nutné zvýšit pozornost úklidu v hasičské zbrojnici, především v garáži.

Odborná příprava

Odborná školení velitelů a strojníků organizuje HZS kraje prostřednictvím příslušníků HZS územního odboru Blansko. V loňském roce jsme neobdrželi pozvánku na tato školení. Teoretický a praktický výcvik zásahové jednotky se neprovádí. Procvičování zručnosti a odbornosti probíhalo pouze při zkouškách strojů a při nácviku a následných ukázkách a soutěžích. V příštím období je nutné zaměřit se na odbornou přípravu zásahového družstva a zvláště mladších a nových členů. V loňském roce naplno pokračovala příprava a účast soutěžního družstva na soutěžích v požárním sportu. Družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu ve Zbraslavci a pravidelně se zúčastňovalo pohárových soutěží zařazených do okresní ligy. Možná chybělo trochu štěstí, nebo je třeba zlepšit přípravu, ale výsledky nejsou příliš povzbudivé. Věřím však, že se smůla protrhne a jednoho dne to přijde.
V loňském roce jsme nezasahovali u žádného požáru. Při červencových a srpnových vydatných dešťových srážkách asistovali členové sboru při čerpání vody ze studní a sklepů našich spoluobčanů. Na pozvání SDH Jasinov jsme předvedli ukázku zásahu prostřednictvím motorové stříkačky SIGMUND LMV 32 a ukázku sportovního požárního útoku u příležitosti 60. výročí založení tamního sboru.

Z další činnosti sboru

Tato práce byla zaměřena především na údržbu vlastního zařízení a na získání finančních prostředků pro zabezpečení chodu sboru. V jarních měsících jsme provedli jarní úklid Parkanu spojený s vydatným prořezáním stromů. Po několikaletém připomínání se také podařilo zabezpečit výztuhami boční stěny pódia pro muzikanty. Na Parkaně se také konalo již tradiční pálení čarodějnic a byly uspořádány 3 taneční zábavy. Během roku bylo provedeno několik sběrů železného šrotu s velice dobrým finančním efektem.
Na poslední VVH sboru jsme mimo jiné schválili také rozpočet na rok 2002. Schválené výdaje činily 40300 Kč, příjmy 28000 Kč. Rozdíl tedy činil 12300 Kč v náš neprospěch. Bude jistě zajímavé poslechnout si zprávu pokladníka o tom jak naše hospodaření v loňském roce dopadlo.
V naší práci máme však i mnohé nedostatky. Jedním z nich je to, že se nepodařila dotáhnout do konce akce „Hasičské listy“ a také, že se nenaplnilo usnesení z poslední VVH v bodě, ve kterém se hovoří o řešení spoluvlastnictví sboru vozidla NISSAN.

Vážení hasiči, vážení hosté. Tolik k činnosti našeho sboru v roce 2002. Je na posouzení členskou základnou, zda je to málo či naopak. Náš sbor vznikl jako dobrovolná organizace a na tom musíme pracovat i nadále.
Závěrem mi dovolte vyslovit poděkování všem, kteří se aktivně podílejí na práci celého našeho sboru.
Děkuji obecnímu zastupitelstvu za dobrou spolupráci a podporu našeho sboru, firmě KORA za sponzorování. Přeji Vám v novém roce hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti a své vystoupení zakončím tradičním heslem “ NA POMOC“.

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.