O územního plánu obce Nýrov

15.10.2014

Obecně závazná vyhláška č.1/1997 o závazné části územního plánu obce Nýrov

Obecní zastupitelstvo obce Nýrov dle § 16 a 24 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vyhlašuje dle § 29 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, závazná část územního plánu obce Nýrov. Usnesení o schválení územního plánu obce a vydání vyhlášky, kterou se závazná část územního plánu vyhlašuje, bylo přijato dne 5.4. 1997.

Článek 1
Účel vyhlášky a rozsah platnosti

1. Vyhláška vymezuje závazné část územního plánu sídelního útvaru Nýrov.
2. Vyhláška stanoví závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území obce Nýrov a vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit nebo omezit vlastnická práva k pozemkům a stavbám.
3. Vyhláška byla schválena obecním zastupitelstvem dne 5.4. 1997 a platí pro katastrální území obce Nýrov.

Článek 2
Závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území řešeného územním plánem

Regulační zásady určují limity využívání ploch ve vemezených funkčních zónách, a to jak na plochách v současné době zastavěných, tak na nových lokalitách pro výstavbu.
Regulační zásady jsou ve výkresové dokumentaci vyznačeny pouze v lokalitách s předpokládanou novou výstavbou. Na stávajích plochách je nutno dodržet stávající kritéria, zejména pokud jde o výškovou hladinu zástavby, charakter zástavby a uliční čáru:

1. Výšková hladina zástavby musí respektovat okolní zástavbu, zejména pokud se jedná o rekonstrukci či dostavbuv současné sevřené zástavbě. Regulační prvek výškové hladiny zástavby je považován za horní maximální mez – viz výkres regulačních zásad.
2.Charakter zástavby – sevřený a otevřený, sevřený typ zástavby je závazný, otevřený typ tam, kde je možný.
3.Charakter střech – na objektech ve všech zónách sedlové střechy, v obytné zóně krytiny pálená.
4.Uliční čára – u stávající zástavby dodržet stávající uliční čáru.

Další závazné prvky:

Na území Přírodního parku Halasovo Kunštátsko, ve kterém je k.ú. Nýrov, musí být respektována vyhláška OkÚ Blansko z 20.4. 1995 – viz dokladová část

Funkční a prostorové uspořádání:

urbanizivané zóny:
zóna bydlení
zóna centrální
podnikatelských aktivit
zóna rekreačních a sportovních aktivit
zóna dopravy a technického vybavení

neurbanizované zóny:
plochy protierozních opatření
plochy veřejné parkové zeleně

Článek 3
Podmínky využití rozvojových ploch

a) Bytová výstavba:

Situovaná na ploše A, B, D. Jedná se o individuální bydlení venkovského charakteru s užitkovými zahradami a potřebným hospodářským zázemím.

Podmíněně přípustné funkční využití území stavby nesmí narušovat svým provozem okolí:
drobné výrobní provozy nenarušující svým provozem okolí,
zařizení občanské vybavenosti sloužící zásobování území (doporučené situování do přízemé obytných objektů),
stavby pro civilní obranu.

Zakázané druhy funkčního využití území:
stavby nebo zařízení klasifikovaé jako nevhodné z hlediska životního prostředí a stavby podléhající z těchto důvodů zvláštnímu stavebnímu povolení,
stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, pokud se nejedná o řemeslnou výrobu nenerušující svým provozem okolí,
stavby pro zemědělskou výrobu.

Podmínky využití území:
šířka stavební parcely musí být větší než 6 m,
stavba musí být provedena v odstupech udávaných stavební čarou a ostatními ochr. pásy stanovenými plánem,
pro dostavbu proluk (pokud není stanoveno jinak) je nutno umístit stavbu na spojnici čar stávajích objektů,
minimální ochranné pásmo pro novou obytnou zástavbu od okraje komunikace je stanoveno na 6 m.

b) Centrální plochy:

Situované na plochách L (podnikání s bydlením), F (úprava ploch u objektů občanského vybavení).

Přípustné druhy funkčního využití:
stavby pro služby, obchod a veřejné stravování, ubytování,
stavby pro správu a řízení, požární bezpečnost a civilní obranu,
stavby pro zdravotnictví a sociální péči, stavby církevní,
stavby pro individuální bydlení,
drobné řemeslné provozovny nenarušující svým provozem okolí.

Nepřípustné využití území:
provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, znečištění, pach, bezpečnost a pod.),
stavby pro výrobu a skladování,
stavby pro zemědělskou výrobu.

Podmínky využití území:
parcelace a velikost pozemku musí odpovidat příslušnému druhu vybavenosti a umožňovat splnění všech odstupů stanovených čarami a příslušnými technickými normami,
stavby pro bydlení musí splňovat podmínky využití území stanovené pro zóny obytné.

c) Plochy pro podnikatelské aktivity:

Plochy jsou situované do areálu stávajícího zemedělského družstva.

Přípustné druhy funkčního využit území:
drobné výrobní a zemedělské provozy bez škodlivých vlivů na životní prostředí a bez negativního působení na stávající obytnou zástavbu,
technická vybavenost.

Zakázané druhy funkčního využití:
stavby narušující svým provozem životní prostředí.

Podmínky využití území:
stavba musí být provedena v odstupech udávaných ochrannými pásmy.

Výška staveb:
maximální hladina zástavby v celé obci je stanovena na 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví.

d) Plochy pro sport a rekreaci:

Situované na lokalitě E – par. č. 242/4 – území vhodné pro umístění sportovního areálu.

Článek 4
Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability je vymezen na výkrese č.1 a 2 a pro jeho ochranu platí ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a vyhl- č. 359/1992 Sb.

Zásady regulace:

Milenka – VKP (významný krajinný prvek) poř. č. 1, biocentrum regionálního významu, půdy kyselé, písčité, suché stanoviště, příkré svahy, zachovattravnaté porosty, zatravit celý prostor Milenky.
Halasovo Kunštátsko – VKP regionální poř. č. 2, dodržení vyhlášky OkÚ v Blansku 20.4, 1995, kterou se zřizuje Přírodní park Halasovo Kunštátsko. (viz příloha dokladové části).
Meze – VKP lokální poř.č. 6, ponechat přirozenému vývoji.

Článek 5
Veřejně prospěšné stavby

1. Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem propřípadné vyhlastnění nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám podle § 108 odst. 2 písm. a) Stavebního zákona, pokud nebude dosaženo řešení majetkoprávních vztahů dohodou nebo jiným způsobem.

2. Jako veřejně prospěšné stavby se určují stavby:

a. vybudování jednostanného chodníku u státní silnice III/3657,
b. výhybna na silnici III/36510 (PK 237, 238, 239),
c. místní komunikace včetně komunikačníhonapojení na ČOV (PK 581/1, 582/2),
d. v trase polní cesty na par. č. 270/3 místní komunikace,
e. ČOV p.č. 295/7 (PK 69, 294),
f. p.č. 242/2 pro rekreaci a sport,
g. trasy nženýrských sítí (el., voda, kanalizace, telekomunikace),
h. rozšíření požární nádrže (PK 184, 115, 124, 125, 133, 134, 141, 142, 129, 4)
i. trasa železnice.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

Úplná dokumentace obce Nýrov je uložena:

a) na Obecním úřadě v Nýrově,
b) u pořizovatele, tj.Oddělení územního plánování Odboru výstavby a ŽP MěÚ Letovice (archivovány i doklady z pořízení a projednání ÚDP),
c) na MěÚ Kunštát, odbor výstavby, je u uložena situace a vyhláška.

Čánek 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 5.4. 1997.

V Nýrově dne: 5.4. 1997

———————————
Ivo Dvořáček
starosta obce

———————————
ing. Stanislav Michal
zástupce starosty obce

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.