Podmínky chovu zvířat

15.10.2014

Vyhláška č.1/1998 Podmínky chovu zvířat

Obecní zastupitelstvo na základě § 14, odst. 2 a § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, vydává v rámci své samostatné působnosti tuto obecně závaznou vyhlášku.

I.
Obecná ustanovení

1. Vyhláškou se upravují podmínky chovu užitkových a ostatních domácích zvířat v zájmovém chovu v obci Nýrov. Řeší základní povinnosti chovatele, zejména ve vztahu k hygieně , prostředí chovu, ochraně před šířením nákaz, ochraně životního prostředí a ochraně zdraví a majetku jiných občanů, a to v souvislosti s příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.
Při chovu zvířat se občané řídí zrjména těmito obecně závaznými právními přepisy ve znění platných změn a doplnění:
a) zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník,
b) zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
c) zákonem č. 87/1992 Sb., o veterinární péči,
d) zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
e) zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
f) zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách,
g) zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

2. Vyhláška je pro všechny chovatele závazná a chovatel je povinnen její ustanovení respektovat.

II.
Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí pod pojmem:

chovatel: každý, tj. občan i organizace, kdo k jakémukoliv účelu, třeba jen přechodně, chová zvíře nebo zvířata,
hospodářská zvířata: zvížata využívaná k hospodážským účelů, zejména skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, koně, králíci, kožešinová zvířata, ryby a včely,
zvíře v zájmovém chovu zvíře sloužící především zájmové činnosti a u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu.

III.
Podmínky chovu zvířat

1. Chovat zvířata lze pouze ve vhodných chovatelských zařízeních vybudovaných v souladu s příslušnými právními předpisy (stavební zákon) tak, aby jejich provoz nepůsobil hygienické závady a nenarušoval sousedské vztahy, zejména nadměrným hlukem zvířat, jejich nadm¨ěrným zápachem, pronikáním zvířat na sousední pozemky a pod..

2. Nakládat s hnojem, močůvkou a podobným materiálem vznikajícím při chovu zvířat, je nutno takovým způsobem, který nepoškozuje životní prostředí, zejména vodní zdroje. Obdobně je nutno zacházet s uhynulými zvířaty ve smyslu příslušných veterinárních předpisů tak, aby nemohlo být ohroženo zdraví lidí nebo zvířat.

3. Chovatelská zařízení, připadně pozemky, chovatele musí být zabezpečeny takový způsobem, aby nemohlo docházet k úniku zvířat, jak hospodářských, tak chovaných v zájmových chovech, a nemohlo tak docházet ke škodám na majetku občanů, popřípadě majetku veřejném, či dokonce poškození zdraví občanů.

IV.
Povinnosti chovatele

1. Všeobecné povinnosti chovatele:

a) Respektovat základní podmínky chovu hospodářských zvířat, zejména pečovat o vytváření a udržování vhodných hygienických podmínek v chovatelských zařízeních a jejich okolí, dbát na vhodnost a zdravotní nezávadnost krmiva.

b) Zabezpečit zvířatům v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jejich fyziologických funkcí a zajištění jejich biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení, poškozování zdraví zvířat, popřípadě jiné újmě, kterou by bylo možno považovat za týrání zvířat.

c) Ohlásit onemocnění zvířat, popř. podezření z onemocnění, příslušným orgánům veterinární péče, zvláště jde-li o podezření z nákazy nebo jiného infekčního onemocnění, dbát pokynů těchto orgánů tak, aby nemohlo dojít i k případnému šíření onemocnění zvířat.

2. Zvláštní povinnosti chovatele psů:

a) Zabránit volnému, nekontrolovanému pohybu psů na veřejně přístupných místech a pozemcích jiných vlastníků.

b) Viditelně psa označit identifikační známkou, kterou obdrží zdarma každý chovatel na obecním úřadě po zaplacení příslušné daně podle vyhlášky Obce Nýrov č. 1/96, přičemž je nutno označení kontrolovat. V případě ztráty je nutno neprodleně požádat obecní úřad o duplikát známky, který bude vyhotoven za poplatek 100,- Kč. Toto ustanovení se týká jen chovatelů s trvalým nebo přechodným bydlištěm v obci Nýrov.

c) Ve stanovených termínech zajisti očkování psů proti nakažlivým nemocem přenosným na člověka, zejména vzteklině.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Kontrolovat dodržování této vyhlášky jsou oprávněni zástupci samosprávy obce, případěně jím opověření pracovníci. To neomezuje možnost kontroly podle zvláštních předpisů ze strany veterinární správy, pověřených orgánů okresního úřadu a policie.

2. Ve sporech chovatele a obecního úřadu v případech týkajících se hygieny chovu, ochrany životního prostředí, ochrany proti šíření nákaz a ochrany zvířat proti týrání, bude závazné rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

3. Porušení této vyhlášky a výše uvedených zákonů může být sankcionováno podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, a to pokutou uloženou v blokovém řízení až do výše 1.000,- Kč, pokutou uloženou ve správním řízení až do výše 5.000,- Kč, navíc s povinností náhrady případných škod.

VI.
Účinnost vyhlášky

Vyhláška byla schválena zastupitelstveb obce Nýrov dne 23.1. 1998 a nabyla účinnosti ke dni 1.3. 1998

V Nýrově dne: 23.1. 1998

Ivo Dvořáček
starosta obce

ing. Stanislav Michal
zástupce starosty obce

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.