O místních poplatcích

15.10.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o místních poplatcích

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 o místních poplatcích, kterou obecní zastupitelstvo v Nýrově v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 15 zákona č. 567/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přijalo dne 10.3. 2001, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 přijaté obecním zastupitelstvem v Nýrově dne 13.12. 2001

Oddíl I
Základní ustanovení
Čl. 1

Obecní úřad v Nýrově vybírá tyto poplatky:

1. poplatek ze psů
2. poplatek za užívání veřejného prostranství
3. poplatek ze vstupného
4. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
5. poplatek z ubytovací kapacity
6. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 2

Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce poplatků) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/19992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl II
Poplatek ze psů
Čl. 3

Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají na území obce trvalý pobyt nebo sídlo, a to ze psů starších 6 měsíců.

Čl. 4

Sazby poplatků činí:
a) za prvního psa 50,- Kč
b) za každého dalšího psa 75,- Kč

Čl. 5

1. Od poplatku jsou osvobozeni psi, jejichž majitelé jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P.
2. Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat do 10 dnů po výzvě správce poplatku.
3. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 6

1. Poplatková povinnost vzniká vlastníku psa 1. dne následujícího měsíce po dni, ve kterém byly splněny všechny podmínky uvedené v čl. 3 této vyhlášky.
2. Vlastník psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, rovněž je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů od jejího vzniku.
3. Vlastník domu je povinen na výzvu ohlásit správci poplatku písemně všechny psy v domě chované a jejich vlastníky.

Čl. 7

1. Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem:
a) do 15. 5. běžného roku v případě, že trvá poplatková povinnost,
b) do 15. dne po vzniku poplatkové povinnosti v případě, vznikne-li tato po 1.5. běžného roku.
2. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil správci poplatku. Zjištěný přeplatek se vrací poplatníku v případě, přesahuje-li částku 50,- Kč.

Čl. 8

1. Správce poplatku vydá vlastníkům psů známky pro psy s vyznačením jména obce a evidenčního čísla s tím, že vlastníci psů jsou povinni zajistit aby psi známky skutečně nosili.
2. Správce poplatku vede evidenci takto vydaných známek.
3. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku. Novou známku obdrží majitel psa po úhradě 50,- Kč.
4. Známka je nepřenosná na jiného psa.

Oddíl III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 9

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb , umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby filmových a televizních děl. Veřejné prostranství nesmí být využíváno způsobem, který by mohl poškodit životní prostředí, např. ukládáním některých druhů odpadu.
2. Poplatek se nevybírá z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného a z akcí, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
3. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou v obci Nýrov všechny místní komunikace včetně odstavných ploch, parkovacích ploch a chodníků, veřejná zeleň a ostatní plochy, vše veřejně přístupné pozemky v majetku obce. Podle označení katastru nemovitostí se jedná o následující pozemky: par. č. 368/3, 561/2, 561/1, 560/1, 582/1, 526/1, 564, 191/1, 192, 514/2, 177/8, 202/2, 194/3, 529/1, 193/3, 587, 194/3, 192, 515, 524/4, 561/3, 63/1, 215/2, 227/2, 281, 190/4, 189/3 a par. č. st. 68. Součástí této vyhlášky je kopie pozemkové mapy, kde jsou tyto pozemky vyznačeny.
4. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně a správce poplatku může uložit zaplacení celého poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 10

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu ( např. odstraněno lešení, zasypán výkop, odvezen materiál apod.).

Čl. 11

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
2. Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. V případě, že zvláštní užívání veřejného prostranství nebude včas ohlášeno, je oprávněn správce poplatku zvýšit sazby poplatku o 100 % a nařídit okamžité ukončení tohoto užívání.

Čl. 12

Sazby poplatku za použití veřejného prostranství k dále uvedeným účelů činí za 1 m2 užívané plochy:

1. k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží:
a) trvalé umístění 1.000,- Kč za 1 rok
b) dočasné umístění 5,- Kč za 1 den
2. k umístění reklamních zařízení všeho druhu
a) trvalé umístění 2.500,- Kč za 1 rok
b) dočasné umístění 250,- Kč za 1 měsíc
3. k umístění cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí dočasné umístění 5,- Kč za 1 den
4. k umístění skládky stavebního materiálu nebo stavebních zařízení při stavbě nebo opravě rodinného domu dočasné umístění 0,5 Kč za 1 den
5. k umístění skládky jiného materiálu dočasné umístění 2,- Kč za 1 den.

Čl. 13

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vypočte násobením základní sazby uvedené v čl. 11 počtem užívaných m2 a příslušnou, i započatou, časovou jednotkou.
2. Při jednorázovém užití veřejného prostranství je poplatek splatný před počátkem užívání, a to v hotovosti, nejpozději na místě.
3. V ostatních případech je splatný do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet správce poplatku nebo v hotovosti do jeho pokladny.

Oddíl IV
Poplatek ze vstupného
Čl. 14

1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru.
2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, mimo těch obecně prospěšných organizací, jejichž činnost správce poplatku pravidelně finančně podporuje.

Čl. 15

Poplatník je povinen před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, odpovědnou osobu, termín a místo konání akce a účel použití výtěžku.

Čl. 16

Poplatek je splatný do čtrnácti dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá. Pořadatel v tomto termínu předloží její vyúčtování správci poplatku. V případě, že vyúčtování nebude předloženo, případně bude neúplné, chybné, či jinak nevěrohodné, bude účtován poplatek podle plné kapacity místa, kde se akce konala.

Čl. 17

Sazba poplatku činí:
a) z kulturních akcí 5 % z vybraného vstupného,
b) z prodejních akcí 10% z vybraného vstupného.

Čl. 18

1. Poplatek ze vstupného se nevyměřuje z těch akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Tento záměr musí být ohlášen správci poplatku předem a nezbavuje povinnosti předložit správci poplatku vyúčtování akce.
2. Spolu s vyúčtováním takovéto akce je nutno předložit doklady prokazující využití výtěžku, např. jeho převod na konto humanitární organizace, to vše do čtrnácti dnů od dne pořádání akce.
3. V případě nejasnosti a neprůkaznosti dokladů nebo dodatečného oznámení účelu akce je správce poplatku oprávněn vyměřit celý poplatek stanovený dle plné kapacity místa konání akce zvýšený o 100%.

Oddíl V
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity
Čl. 19
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
2. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci,
b) osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů,
c) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) a nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
3. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obce fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba za poplatek ručí.
4. Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 5,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.
5. Splatnost poplatku je jedenkrát za 1/4 roku, nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí období

Čl. 20
Poplatek z ubytovací kapacity

1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.
2. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
e) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
f) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
g) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
3. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které toto zařízení vlastní nebo právnické osoby, které mají k tomuto zařízení právo hospodaření.
4. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí: 1,- Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.
5. Splatnost poplatku je jedenkrát za 1/4 roku, nejpozději do15-ti dnů po uplynutí období.

Oddíl VI
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. 21
Poplatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 22
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 21 písm. a) této vyhlášky činí 330 Kč a je tvořena:
a) z částky 100 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 230 Kč za kalendářní rok. Tato částky je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 51.715,- Kč, což v přepočtu na 1 obyvatele činí 230,87 Kč.
2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 21 písm. b) této vyhlášky činí 480 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 230 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovená stejným způsobem jako v čl. 22 odst. 1 písm. b).
3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce. Je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 23
Úleva

1. Úlevu na poplatku mají všichni poplatníci, kteří vlastní typizované popelové nádoby o obsahu 110 l na směsný komunální odpad a prokazatelně využívají systému sběru a svozu odpadu z těchto nádob zajištěného obcí, a to:
a) poplatníci uvedení v čl. 21, písm. „a“ 50, – Kč,
b) poplatníci uvedení v čl. 21, písm. „b“ 50, – Kč.
2. Vznik nároku na úlevu je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na úlevu. Zároveň vydá čestné prohlášení, že splňuje podmínky nároku na úlevu poplatku.Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na úlevu.

Čl. 24
Osvobození

1. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle čl. 20, písm. „a“ mladší 15. let. V případě změny nároku na osvobození v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
2. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 25
Splatnost

1. Nepřevyšuje-li celkově odváděný poplatek částku 1000,- Kč, je splatný v jedné splátce nejpozději do 31.3. zpoplatňovaného roku
2. V případě, že celkově odváděný poplatek převyšuje částku 1000,- Kč, je splatný ve dvou splátkách, a to tak, že v první splátce, nejpozději do 31.3. zpoplatňovaného roku, se uhradí částka 1000,- Kč, a ve druhé splátce nejpozději do 30.9. zpoplatňovaného roku, se uhradí zbývající část poplatku.

Čl. 26
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, případně změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Oddíl VII
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Čl. 27

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a v plné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu stanovení § 37 a 37a zákona č. 337/ 1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 28

1. Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout, a to na základě podané písemné žádosti poplatníka.
2. Současně s podáním žádosti je nutno zaplatit správní poplatek ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 29

1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací nebo poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém tato povinnost vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.
3. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o poplatku nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde bylo povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

Čl. 30

Pro poplatkovou povinnost vzniklou před účinností této vyhlášky se použijí předpisy platné v době vzniku této povinnosti.

Čl. 31

Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/99 ze dne 17.12.1999, která nabyla účinnosti dne 1.1.2000

Čl. 32

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1. 2002
V Nýrově dne: 31.12. 2002

Ivo Dvořáček
starosta obce

ing. Stanislav Michal
zástupce starosty obce

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.