O odpadech

15.10.2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o nakládání s odpady na území obce Nýrov

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 2/1998 nakládání s odpady na území obce Nýrov ze dne 13.3. 1998 ve znění obecně vyhlášky č. 3/1998 ze dne 22.5. 1998, obecně závazné vyhlášky č. 1/1999 ze dne 18.12. 1999 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2001, kterou přijalo obecní zastupitelstvo v Nýrově v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 17, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., dne 14.12. 2001.

Část I

Základní ustanovení

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

(1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Nýrov, včetně systému nakládání se stvebním odpadem vznikajícím na území obce.

(2) Vyhláška se vztahuje na fyzické osoby, které na katastrálním území obce Nýrov mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitosti určené, či sloužící, k rekreaci, případně se na území za účelem užívání budovy nebo nemovitosti bez ohledu na délku tohoto užívání.

Čl. 2

Základní pojmy

Pro potřeby vyhlášky jsou ve smyslu zákona o odpadech stanoveny tyto základní pojmy:

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech.

(2) Nebezpečný odpad je odpad , který má jednu nebo více nebezpečných vlastností (výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost org. peroxidů, schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žíravost, infekčnost, radioaktivita).

(3) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunáln odpad je také odad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zaleně včetně hřbitovů (dále jen KO)

(4) Využitelné složky KO jsou odpady určené k recyklaci (např. papír, sklo, plasty, bioodady, kovy a další).

(5) Nebezpečné složky KO mají jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. léky, suché baterie, akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel, včetně obalů, zářivky, látky neznámého složení a další).

(6) Zbytkový odpad je složka KO, která zbývá po vytřídění vužitelných složek, nebezpečných složek a objemného odpadu.

(7) Objemný odpad je taková komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový (sporáky, koberce, nábytek nebo jeho části, tabulové sklo, různé přístroje a zařízení a další).

(8) Stavební odpad jsou všechny druhy odadu vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny (např. beteon, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály, směsný a demoliční odpad).

(9) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, využívání a zneškodňování.

(10) Původcem odpadu (dále jen původce) je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady. Pro komunální odad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném (sběrné nádoby, kontejner, vyhrazené místo, sběrný dvůr, mobilní sběrna), obec se současně stává vlastníkem tohoto odpadu.

Část II.

Komunální odpad

Čl. 1

Všeobecné povinnosti

(1) Každý je povinnen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

(2) S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech, předpisy vydanými k jeho provedení a touto vyhláškou

(3) Výslovně je zakázáno spalivání odpadů v tepelných zdrojích, které nejsou přímo určené ke spalování odpadů, spalování odpadů na veřejném prostranství, mimo organických odpadů z polí a zahrad, vylévání chemikálií, olejů a zbytků potravin do kanalizačního odpadového systému, ukládání nebo zneškodňování odpadu (např. popele a škváry z uhlí) na místech k tomu neurčených, a to i na vlastních pozemcích, nebo zneškodňovat odpady jiným, neschváleným způsobem. To se netýká použití popele ze spalování dřeva jako hnojiva.

(4) Komunálním odpadem není odpad vznikající při podnikatelské činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

(5) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad podobný KO, mohou využít systému na základě písemné dohody s obcí.

(6) Je zakázáno ukládat odpady právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do velkooběmových kontejnerů určených pro objemný odpad zajišťovaných obcí a využívat bezplatně služby sběru a zneškodňování nebezpečné složky KO hrazené obcí.

Čl. 2

Systém třídění a odkládání komunálního odpadu

(1) Komunální odpad se třídí a odkládá na určená místa (do sběrných nádob) podle následujícího systému:

a) využitelné složky (papír, sklo, železné a neželezné kovy, plastové láhve, netříděné plasty)

b) nebezpečné složky ( např. léky, suché baterie, akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel včetně obalů, zářivky, latka neznámého složení a další)

c) zbytkový odpad

d) objemný odpad

(2) Využitelné složky komunálního odpadu

a) Fyzické osoby jsou povinny oddělene ukládat využitelné složky KO, a to

1. sklo do označených sbšrných nádob, které jsou k tomu účelu určeny, umístěných u budovy obecního úřadu, .

2. papír při mobilním sběru přímo dovozidla svozové firmy, popř. do speciálních nádob,

3. železné a neželezné kovy na určené místo u místního vodojemu, přičemž tímto odpadem nejsou nádoby se zbytky škodlivin, autobaterie, ledničky, autovraky a jiný obdobný materiál s podílem neželezných částí,

4. plastové láhve ve zvláštních pytlích, které zajišťuje obec, při mobilním sběru na místa předem oznámená, případně do speciálních kontejnerů,

5. netříděné plasty (např. různé obaly od nepotravinářských výrobků) do speciálního kontejneru umístěného u budovy obecního úřadu.

b) Do nádob nebo na vyhrazená místa pro využitelné složky odpadů je zakázáno odkládat jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny.

(3) Nebezpečné složky komunálního odpadu

a) Fyzické osoby jsou povinny nebezpečné složky KO odevzdat při pravidelném sběru mobilní sběrnou zajišteném svozovou firmou. Mobilní sběr bude prováděn 2x do roka. Do doby odevzdání jsou fyzické osoby povinny tyto odděleně schraňovat. Termín sběru a stanoviště mobilní sběrny budou oznamovány obvyklým způsobem.

b) Jako nebezpečné složky KO budou výslovně odebírány:

– olověné akumulátory

– galvanické články

– kovové a plastové nádoby se zbytky škodlivin (tj. barev, chem. přípravků, léků, motorových olejů, mazadel a pod.)

– nádobky od sprejů

– elektrotechnický odpad ( desky s tištěnýmo spoji)

– barvy, lepidla, pryskuřice léky, – zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

– ledničky

(4) Zbytkový odpad

a) fyzické osoby jsou povinni odkládat zbytkový odpad do určených nádob, tzv. popelnic.

b) Je zakázáno:

1. odkládat odpady mimo sběrné nádoby,

2. odkládat do sběrných nádob pro KO žhavý popel, stavební odpad, kamení, větve, odpady za zahrad a udržby zeleně,

3. odkládat do sběrných nádob pro KO odpad, který má nebezpečné vlastnosti ( např. baterie, akumulátory, zářivky, léky, biologický materiál, chemikálie, nádoby se zbytky motorových olejů a pod.),

4. udupávat nebo jinak zhutňovat obsah sběrných nádob nebo jej zapalovat,

5. využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k odkládání odpadů a nádoby přeplňovat,

6. poškozovat sběrné nádoby jiných osob.

(5) Objemný odpad

a) Fyzické osoby jsou povinny odkládat objemný odpad do speciálních kontejnerů, které budou pravidelně rozmisťovány na stanovištích U kříže a Za prodejnou.

b) Fyzická osoba může pořádat obecní úřad o přistavení kontejneru pro mimořádný odvoz odpadu, a to nejméně 7 dní před dnem, na který má být kontejner přisteven. Náklady spojené s odvozem a uložením odpadu hradí v tomto případě fyzická odoba samostatně. To platí i u stavebního odpadu.

c) Je zakázáno:

1. odkládat odpady mimo kontejner,

2. do volně rozmístěných kontejnerů odkládat žhavý popel, uhynulá zvířata nebo části těl zvířat, bakteriologicky závadný odpad, tekutiny, nádoby pod tlakem, ledničky, žíraviny, hořlaviny, výbušniny, látky lehce přilnavé ( dehet, asfalt, zbytky barev), jedy, a jiné nebezpečné odpady, a to i v uzavřených obalech, rostlinný materiál ze zahrad a údržby zelených ploch (větve, listí, plevelné rostliny, zbytky kulturních rostlin a pod.),

3. využívat kontejnery k jinému účelu než odkládání objemných nádob a přepňovat je.

Čl. 3

Sběrné nádoby

(1) Za sběrnou nádobu se považuje typizovaná nádoby splňující technické parametry podle zvláštních předpisů a pořadavky stanovené touto vyhláškou.

(2) Sběrné nádoby na zbytkový odpad (tzv. popelnice) jsou majetkem fyzických osob. Každá Fyzická osoby, či skupiny fyzických osob (rodina), jsou povinni zajistit si sběrnou nádobu, popřípadě více nádob, pokud to bude nutné vzhledem k množství produkovaného zbytkového odpadu a četnosti odvozu odpadu.

(3) Sběrné nádoby na odvoz využitelných složek KO a kontejnery na objemný odpad mohou být ve vlastnictví obce nebo pronajímány od svozové firmy.

Čl. 4

Sběr a svoz komunálních odpadů

(1) Sběr a svoz komunálního odpadu na území obce provádí pouze firmy, které mají udělen souhlas obce k podnikání s komunálním odpadem na území obce. Obec je oprávněna vybrat na sběr a svoz jednotlivých druhů podílů KO různé firmy.

(2) Svoz zbytkové části KO (odpad v popelnicích) bude zajišťován v režimech, které dohodne obec s příslušnou svozovou firmou.

(3) Svoz využitelného odpadu (sklo, plasty, papír, kovy) a objemného odpadu bude prováděn dle potřeby, kontejnery na objemný odpad budou přistavovány střídavě na výš uvedená stanoviště.

(4) Sběr a svoz nebezpečných složek KO provádí formou zastávkového sběru svozová firma, sběrné dny budou oznámeny veřejnosti obecním úřadem formou oznámení v obecním rozlasem a na úřední desce.

(5) Pokud nebude možnost, vzhledem k nepřístupnosti nemovitosti fyzické osoby, zajisti pravidelný svoz zbytkového odpadu, zajistí obec jinou, finančně odpovídající, formu odvozu.

Čl. 5

Povinnosti vlastníků a/nebo uživatelů sběrných nádob

(1) Vlastníci a/nebo uživatelé sběrných nádob jsou povinni v období mezi jednotlivými termíny svozu mít sběrné nádoby uloženy tat, aby nebyly překážkou provozu na veřejných komunikacích a zároveň, pokud možno, zabránili cizím osobám tyto využívat nebo poškozovat (stálé stanoviště). V sobě svozu přistavit sběrné nádoby na takové místo, které umožňuje bezpečné naložení odpadů (svozové stanoviště).

(2) Vlastníci a/nebo uživatelé sběrných nádob jsou povinni udržovat čistotu a pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob, zejména pokud se nachází na veřejně přístupném místě.

(3) Uživatelé sběrných nádob jsou povinni zacházet s nádobami šetrně a pžípadné poškození oznámit vlastníku nádoby.

Čl.6

Poplatek za provoz systému

Poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů upravuje samostatná vyhláška obce.

Část III.

Zvláštní druhy odpadů

Čl.1

Stavební odpad

1) V případě stavebních a demoličních prací je původce stavebního odpadu povinnen odoad vytřídit a zajisti jeho využití nebo zneškodnění. Toto ustanovení platí i pro fyzické osoby.

(2) Stavební odpad po vytřídění nebezpečných a využitelných složek je možno ukládat na určené skládce v Kunštátě-Podchlumí.

(3) Stavební odpad po zbavený nebezpečných a využitelných složek a vytříděný do velikostních frakcí lze použít i na opravu polních či lesních cest po dohodě s vlastníkem či uživatelem příslušné nemovitosti, pouze však s písemným souhlasem obce.

Čl. 2

Odpady ze zahrad a zemědělské činnosti

(1) Odpady ze zahrad a zemedělské činnosti, např. zbytky kulturních rostlin, plevele trávy , listí, větve, sláma a pod. nesmí být ukládány do sběrových nádob (popelnice, kontejnery), ale, pokud možno, likvidovány na méstě vzniku, nejlépe kompostováním.

(2) V odůvodněných případech určí obecní úřad po dohodě se zemědělským družstvem místo, kam lze uvedené rostlinné odpady, mimo plevelných rostlin a větví, odkládat.

(3) Uhynulá zvířata, popřípadě zbytky jejich těl, lze likvidovat pouze v souladu s příslušnými veterinárními předpisy, v řádném případě je nelze ukládat do sběrových nádob.

Část IV.

Kontroly a sankce

Čl. 1

Kontroly a dohled

Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí pracovníci Obecního úřadu Nýrov nebo jiní jím pověření pracovníci.

Čl. 2

Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závaznáých právních předpisů. Úložením případné pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních pžedpisů o náhradě škody.

Část V.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 1

Přechodná ustanovení

(1) Dosavadní systém nakládání s odpady, svozu odpadu podle dosavadních režimů a platenb za svoz a uložení podle příslušných smluv uzavřených s jednotlivými fyzickými osobami zůstávají v platnosti do 31.12. 2001. Případné pohledávky obce z výše uvedených smluv lze vymáhat i po tomto termínu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

(2) Sběrné nádoby ve vlastnictví fyzických osob (popelnice) budou nadále v systému používány pro odkládání zbytkového odpadu, stejně tak, jako dosavadní sběrné nádoby na odkládání využitelných složek komunálního odpadu (sklo).

(3) Termím zavedení systému se stanoví k 1.1. 2002

Čl.2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1. 2002

V Nýrově dne: 31.12. 2002

Ivo Dvořáček

starosta obce

ing. Stanislav Michal

zástupce starosty obce

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.